Vad är en innovation?

Wikipedia beskriver en innovation som ”en ny idé”. En idé som kan ta sig form inom flera olika uttryck. På ett makroekonomiskt perspektiv är innovationer nyckeln till ekonomisk tillväxt. På sidan innovationsradet.se kan man hitta spännande artiklar och nyheter.

Exempel på innovation

Wikipedia anger att innovation exempelvis kan ses som en ny…

  • Produkt
  • Lösning
  • Kemisk formel
  • Tjänst
  • Matematisk metod

Det som går som en röd tråd är att det är något nytt. En idé eller tanke som inte tidigare satts i praktisk handling. Ett exempel är surfplattan som vara en mycket innovativ produkt när Apple en gång lanserade den. Många såg den till och med som onödig då det redan fanns datorer och mobiler.

Ett annat exempel är blockkedjan. En lösning som innebär att värde kan överföras mellan två, eller fler, personer utan att någon bank eller finansiellt institut behöver vara involverad.

En kemisk formel kan vara innovativ i det fall som kombinationen skapar möjlighet att producera nya produkter med nya egenskaper. Allt material har någon gång varit innovativt så som fleece, nanoteknik och plast. Det som idag ses som självklart kan ha varit en stor innovation när det en gång lanserades.

Stöds nationellt av Innovationsrådet

Innovation och utveckling är nyckeln till ekonomisk tillväxt. Självklart behöver inte alla företag vara innovativa men över en längre tid behövs utveckling och förändring. Skulle Sveriges företag haft samma arbetsmetoder och inriktning idag som på 50-talet hade företagen knappast varit ekonomiskt konkurrenskraftiga.

Ett av regeringens sätt att främja företagande och kreativa lösningar är genom Innovationsrådet. Det nya rådet skapades 2015 och går att läsa om på Regeringens hemsida.

De har som uppgift att arbeta med långsiktiga lösningar som kan underlätta ”de stora samhällsutmaningarna” och därmed ska de öka svenska företags konkurrensmöjlighet internationellt.

Exempel – Klimatfrågan

En fråga som Innovationsrådet återkommer till är klimatfrågan. Det var en fråga som togs upp på ett möte i september 2019. Genom att se på de olika lösningar som finns på miljöfrågan kan Sverige både leva upp till de satta miljömålen, trygga sin konkurrenskraft samt långsiktigt säkra välfärden i landet.

Exempel – Riskkapital

Under föregående mandatperioden jobbade rådet med att reformera riskkapitalverksamheten som därefter genomförts via företaget Saminvest AB tillsammans med Testbädd Sverige.

De som är med i rådet är med där utifrån deras kompetens men även utifrån partitillhörighet, samhällssektorer och erfarenhet.

Vad är en innovation?